Contacteer Ons

0 of 650

Contactpersonen

  • Ronny Huyvaert (voorzitter) 0495/521010
  • Johan Roskams (ondervoorzitter/penningmeester) 0474/201198 of via e-mail: roskamsjohan@skynet.be
  • Eddy Angillis (secretaris) 0495/660795 of via e-mail: eddy.angillis@skynet.be
  • Chris Van Vlasselaer, Pieter Pardaens, Patrick Mondelaers, Herwig Beckers (bestuursleden)

Correspondentieadres van de club

Triatlon Duatlon Leuven vzw
Boomgaardstraat 25
3012 Wilsele
BELGIE

Privacyverklaring

Als TRIATLON DUATLON LEUVEN vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande gegevens of het contactformulier.

  • gEGEVENSVERWERKING

  • JOUW RECHTEN

  • KLACHTEN

Gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door TRIATLON DUATLON LEUVEN vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TRIATLON DUATLON LEUVEN vzw (uitvoering overeenkomst).
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer.
• Rijksregisternummer.
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …).
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TRIATLON DUATLON LEUVEN vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. TRIATLON DUATLON LEUVEN vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de periode van je aansluiting als lid.

Beveiliging

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens TRIATLON DUATLON LEUVEN vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

TRIATLON DUATLON LEUVEN vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018