Gedragscode

Als club doen we ons best om de clubwerking voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Iedereen draagt hiertoe zijn of haar steentje bij. We verwachten dan ook dat leden, trainers, bestuurders en andere medewerkers zich houden aan een code van goed gedrag.

In situaties van grensoverschrijdend gedrag voorziet de club een extern aanspreekpunt waar je in vertrouwen terecht kan. Meer informatie vind je op deze pagina.

Aanspreekpunt

Bij het aanspreekpunt van de club kan je terecht om seksueel, psychisch en/of fysiek grensoverschrijdend gedrag in vertrouwen te melden en bespreken:

 • Pieter Pardaens
 • Email: pieter_pardaens@hotmail.com 
 • GSM: 0473 40 07 75

Het aanspreekpunt kan dan actie ondernemen zonder dat jouw identiteit wordt bekend gemaakt.

Waarvoor kan je bij het aanspreekpunt terecht?

Je kan onder andere de volgende vormen van grensoverschrijdend gedrag in vertrouwen met het aanspreekpunt bespreken:

Psychisch grensoverschrijdend gedrag

Dit is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag waarbij een persoon psychisch wordt bedreigd of aangevallen. Dit zijn ongewenste handelingen waarbij je wordt gekleineerd, vernederd, uitgescholden, tot zondebok gemaakt, afgewezen, geïsoleerd en bedreigd, genegeerd, geen aandacht en steun krijgen of elke andere behandeling die het gevoel van identiteit, waardigheid en eigenwaarde kan verminderen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dit is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, seksuele uitbuiting, seksuele inmenging, uitnodiging tot seksuele aanrakingen, onfatsoenlijke blootstelling, voyeurisme en niet consensuele verspreiding van seksuele / intieme beelden. Seksuele mishandeling omvat ook seksuele intimidatie en (cyber)stalking van seksuele aard. 

Fysiek grensoverschrijdend gedrag

Dit is elke opzettelijke en ongewenste handeling waarbij een persoon fysiek wordt bedreigd of aangevallen die fysiek trauma of letsel veroorzaakt, waaronder zaken als ongepaste trainingsbelastingen, gedwongen dopinggebruik, verplicht trainen wanneer men pijn lijdt, slaan, schoppen, bijten, toebrengen van brand- of snijwonden, krabben, schudden,…

Verwaarlozing

Dit is het verzuim van een coach of een andere persoon met een zorgplicht jegens een sporter of andere betrokkene binnen de club om een minimumniveau van zorg aan de ander te verlenen, waardoor schade wordt veroorzaakt, schade kan worden veroorzaakt of een dreigend gevaar voor schade ontstaat. Hierbij denken we aan inadequate medische zorg geven, inadequate begeleiding en ondersteuning, gebrek aan geschikt materiaal en onveilige sportomstandigheden zoals het niet toepassen van sportveiligheidsuitrusting en -regels in de trainings- en wedstrijdomgeving.

Pesten

Bij pesten zien we ongewenst, herhaald en opzettelijk agressief gedrag optreden, meestal onder leeftijdsgenoten en gekenmerkt door een ongelijke (of als ongelijk ervaren) machtsverhouding.

TDL gedragscode

TDL baseert zich voor haar gedragscode op de adviezen van het Centrum Ethiek in de Sport (ICES, zie onder). Samengevat verwachten we dat iedereen zich gedraagt op volgende manier:

 • Je toont sportiviteit, respect en fair-play ten aanzien van anderen, ongeacht hun geslacht, gender, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.
 • Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden.
 • Je neemt deel aan trainingen en wedstrijden op een manier waarbij jouw eigen gezondheid en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Je weet de positieve waarden in de sport na te streven en begrijpt dat net als winnen, succes en plezier ervaren, mislukking en frustratie integraal deel uitmaken van de sport. Je verbindt je ertoe om geen handelingen te stellen die jouw eigen of andermans integriteit in gevaar brengt.
 • Je maakt gezondheidsrisico’s kenbaar aan de sportieve staf en begrijpt de negatieve effecten, zowel op individueel als teamniveau, van het niet tijdig melden hiervan. 
 • Als je een relatie hebt met een sportbegeleider, informeer je hierover het bestuur. 
 • Je bent een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Je gedraagt je hoffelijk en respectvol en je onthoudt je van beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • Je respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Je maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, vermeend ras, geslacht, gender, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • Je neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, zal je dit onmiddellijk melden aan het bestuur.
 • Je stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.
 • Je wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de eigen sportvereniging.
 • Je neemt als sporter je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode. Je bent open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vak en aarzelt niet om signalen door te geven of al enige actie te ondernemen op het moment zelf (bv. aanspreken, anderen aanspreken, aanwezig blijven,…) wanneer zaken indruisen tegen de gedragscode binnen de sportorganisatie. 
 • Je weet dat je steeds met vragen en bezorgdheden terecht kan bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Het schenden van bovenstaande gedragscode kan leiden tot een verwijdering uit de club. Deze beslissing wordt altijd genomen door het bestuur.

Centrum Ethiek in de Sport (ICES)

Onze gedragscode is gebaseerd op richtlijnen van het Centrum Ethiek in de Sport (ICES).


Het ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Het ICES werkt rond verschillende thema's zoals fair play, grensoverschrijdend gedrag, gender en seksuele identiteit.


Meer informatie over het ICES kan je vinden via https://www.ethischsporten.be/